Nemokamas pristatymas nuo 100€!
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų.

Taisyklės ir sąlygos

2021-12-01 redakcija

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi internetine svetaine Cupolus (toliau – Cupolus) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Cupolus siūlomas prekes, paslaugas ar bet kokiu kitu būdu naudojasi Cupolus teikiamomis paslaugomis.

1.2. Cupolus yra mažmenos portalas internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, tenkinti.

1.3. Cupolus prekybą organizuoja, jų pristatymą vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Savaitė“, buveinės adresas: Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, juridinio asmens kodas 124712523, PVM mokėtojo kodas LT247125219 (toliau – „Pardavėjas“).

1.4. Pirkėjas yra asmuo, perkantis Cupolus ar besinaudojantis kitomis Cupolus paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus Pardavėjus, užsiregistravę Cupolus.lt Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Cupolus prekių/paslaugų užsakymą internetu arba Cupolus telefonu, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Prekių keitimo/ grąžinimo atveju, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo išlaidas.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Cupolus taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.7. Pardavėjas neprisiima rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.8. Pardavėjas, atsižvelgdamas į Cupolus sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.9. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Cupolus paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Cupolus portalu naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Cupolus.lt darbo stabilumui ir (arba) saugumui arba savo veiksmais ar neveikimu kenkia Cupolus.lt veiklai ar Cupolus.lt įvaizdžiui.

1.10. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Cupolus veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

1.11. Pardavėjas informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip Pardavėjas yra įgaliotas Cupolus organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

1.12 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra atsisakyti priimti užsakymą be išankstinio apmokėjimo iš Pirkėjo telefonu ar internetu, jei Pirkėjas bent kartą nepriėmė prekės iš kurjerio.

Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Cupolus ir pirkti čia siūlomas prekes/ paslaugas, privalo užsiregistruoti Cupolus sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo gali susisiekti kurjeris, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas Pardavėjas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, PVM mokėtojo kodą (jeigu yra PVM mokėtojas).

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar prašyti administratoriaus panaikinti savo registraciją. Panaikinus registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis Cupolus ir jame pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs Cupolus.

2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą – elektroninio pašto adresą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Cupolus.lt Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Cupolus.lt atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Cupolus.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie prekyvietės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją telefonu ir el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie Cupolus.lt sistemos skiltyje „Mano duomenys“. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Cupolus.lt pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis ir lankydamasis Cupolus.lt ir naudodamasis Cupolus.lt paslaugomis.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Cupolus.lt paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

2.8. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius tik užsakymo sukomlektavimo ir išsiuntimo tikslais arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

2.9. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, registracijos anketoje turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą. Su užsakymo vykdymu susiję būtini pranešimai gali turėti rinkodarinio pobūdžio informacijos, tiesiogiai nesusijusios su Pirkėjo pateiktu užsakymu.

2.10. Pirkėjo asmens duomenys, naudojami rinkodariniais tikslais, bus saugomi ne ilgiau kaip 5 metus. Pirkėjo asmens duomenys saugomi ilgiau tik tuomet, kai įstatymai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus (pvz. asmens duomenys sąskaitoje faktūroje. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

2.11. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų. Pirkėjo asmens duomenys gali būti pateikiami tik tokia apimtimi, kad atskleistų saugomų duomenų apimtį, bet ne Cupolus.lt „know-how“. Pardavėjas įsipareigoja pateikti užklaustus duomenis per 15 darbo dienų arba greičiau, jei nėra techninių apribojimų.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Pardavėjų skelbiamos prekių kainos Cupolus.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Cupolus.lt užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.2.1. Apmokėjimas užsakymo metu išankstiniu apmokėjimu per Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės paskyrą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą.

3.2.2. Apmokėjimas pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą – tai išankstinis apmokėjimas, kuomet Pardavėjas pagal Pirkėjo suformuotą užsakymą pateikia išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą, o Pirkėjas ją apmoka Pirkėjui patogiu būdu. Svarbu, kad išankstinio bankinio mokėjimo atveju, užsakymas Pirkėjui pradedamas rinkti tik po banko patvirtinimo, kad Pirkėjas pilnai atsiskaitė pagal pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą. Mokėjimas turi būti atliekamas su tokiais rekvizitais:
Gavėjas: UAB „Savaitė“

Gavėjo banko sąskaita: LT843500010005433237

Gavėjo kodas 124712523

Bankas: Paysera

Mokėjimo paskirtis: Pirkėjo užsakymo numeris

3.2.3. Atsiskaitoma grynais pinigais kurjeriui, gavus užsakymą. Apmokant šiuo būdu, prisidedama papildomi administraciniai mokesčiai, kurie nurodomi užsakymo tvirtinimo metu.

3.3. Už įsigytas prekes elektroninį čekį Pirkėjui pateikia Cupolus.lt elektroniniu paštu.

Prekių patvirtinimas, komplektavimas ir pristatymas

4.1. Užsakymo komplektavimas pradedamas tik po apmokėjimo arba Pirkėjo patvirtinimo, kad bus atsiskaitoma grynais pinigais kurjeriui.

4.2. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau neteikia dėl to garantijų. Jei įvykus užsakymui bent vienos iš pirkinių krepšelyje užsakytos prekės ar pakankamo jos kiekio Pardavėjas negali pateikti, Pardavėjas kreipiasi į Pirkėją su prašymu: (a) tęsti užsakymo įvykdymą iš pirkinių krepšelio išimant tik tą prekę, kurios Pardavėjas negali patiekti, (b) atšaukti užsakymo įvykdymą (tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas).

4.3. Cupolus.lt įsigytos prekės pristatomos teritorijoje, įvardintoje Cupolus.lt puslapyje “Pristatymas”. Prekės gali būti pristatomos Lietuvos adresu. Norint gauti prekes ne Lietuvos teritorijos adresu prašome kreiptis info@cupolus.lt el.adresu. Siuntimas galimas į bet kurią pasaulio šalį, tačiau bus papildomai apmokestintas. Visos detalės suderinamos el.paštu info@cupolus.lt.

4.4. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Cupolus.lt puslapyje „Pristatymas“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu.

4.5. Pirkėjo užsakytos prekės iš Cupolus.lt pristatomos užsakyme Pirkėjo nurodytu adresu arba į Pirkėjo pasirinktą siuntų pristatymo punktą. Jeigu prekės yra pristatomos Cupolus.lt sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu prekės yra pristatomos į Pirkėjo pasirinktą siuntų pristatymo punktą, Pirkėjas įsipareigoja prekes po elektroniniu paštu ir (arba) trumpąja žinute gauto pranešimo atsiimti per 2 darbo dienas.

4.6. Tuo atveju, kai Pirkėjo Cupolus.lt sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar jo nurodytas užsakyme gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis Cupolus.lt sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį ir Pardavėjui pritaikius 8 EUR dydžio baudą, kuri išskaičiuojama iš Pirkėjo sumokėto avanso. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.9. Pardavėjas ir jo Partneriai deda visas pastangas, kad Pirkėją pasiektų tinkamos komplektacijos užsakymai ir geros kokybės prekės. Pirkėjas privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip 24 val nuo pristatymo momento užfiksuoto Siuntų pristatymo tarnybos sistemoje pranešti apie gautą brokuotą prekę, nepilną ar neteisingą užsakymo komplektaciją elektroniniu paštu info@cupolus.lt. Kitais atvejais laikoma, kad komplektacija yra tesinga ir prekės pristatytos kokybiškai. Kaip prekės broko įrodymą, svarbu atsiųsti aiškias nuotraukasarba filmuotą įrašą.

Prekių kokybės garantija

5.1. Visų Cupolus.lt internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Cupolus.lt internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.4. Pagal įstatymus privalomą garantiją suteikia Prekės gamintojas. Garantijos teikimo atžvilgiu Pardavėjas yra tarpininkas tarp Pirkėjo ir prekės gamintojo.

Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Cupolus.lt su Pardavėjais sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos užpildęs Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo formą arba pateikęs laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pardavėjui el. pašto adresu info@cupolus.lt.

6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 6 punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:

6.4.1. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.4.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;

6.4.3. taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

6.5. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.6. Grąžinant Cupolus.lt įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo formą.

6.7. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas. Pinigų grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės pristatymo Pardavėjui dienos. Pardavėjas turi teisę iš grąžinamos sumos atimti prekės pristatymo išlaidas, jei grąžinamos prekės nėra brokuotos.

6.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.9. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į ta pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo pirkta, arba į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, jei buvo atsiskaitoma kurjeriui grynais, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

6.10. Grąžinant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui nėra grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis.

6.11. Kaip grąžinti parduotuvės Cupolus.lt siuntas per Omniva paštomatus?

  1. Užpildykite prekių grąžinimo formą https://www.flipo.lt/parduotuves/cupolus-lt
  2. Supakuokite grąžinamą prekę ir įdėkite į Omniva paštomatą.
  3. Pinigai už grąžintas prekes pervedami per 7 darbo dienų nuo tada, kai prekės pristatomos e-parduotuvei Cupolus.lt

Grąžinimo paslaugos kaina: Išskaičiuojama iš grąžinimo sumos.

Grąžinamos pakuotės reikalavimai: ne mažesnė nei 2x9x14 cm ir ne didesnė nei 38x64x39cm. Maksimalus grąžinamos siuntos svoris: 30 kg.

 

Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pirkėju pagal Pirkėjo registracijos formoje pateiktus elektroninio pašto adresą ar telefono numerius.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. pašto adresu info@cupolus.lt.

Slapukų naudojimas

8.1. Norėdamas Pirkėjui ar Cupolus.lt lankytojui pasiūlyti visavertes siūlomas paslaugas, Pardavėjas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Cupolus.lt lankytoją, nustatyti internetinės prekyvietės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti internetinėje prekyvietėje esančias klaidas. Pirkėjas ar Cupolus.lt lankytojas visada gali ištrinti, koreguoti slapukų išsaugojimo sąlygas savo kompiuteryje keisdamas savo naršyklės nustatymus.

Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.4. Esant poreikiui, Pirkėjas visuomet gali kreiptis į Europos sąjungos elektroninės komercijos ginčų sprendimo platformą http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cupolus.lt kviečia su malonumu apsipirkti ir mėgautis aukštos kokybės gaminiais!!!
Cupolus.lt – tai jaukumas Jūsų sielai ir kūnui!!!